Cele PDF Drukuj
Image Celem Stowarzyszenia jest działalność w sferze zadań publicznych, obejmujących ochronę dóbr i tradycji oraz popularyzację materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultur Azji i Afryki, a także innych pozaeuropejskich kręgów kulturowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- badania naukowe i dokumentację sztuki orientalnej w zakresie historii malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury i urbanistyki, ogrodów, rzemiosła i przemysłu artystycznego, fotografii, myśli o sztuce, a także sztuki współczesnej oraz kultury audio-wizualnej

- organizację życia naukowego i współpracy międzynarodowej w zakresie sztuki orientalnej, w tym spotkań naukowych, konferencji krajowych i międzynarodowych oraz warsztatów konserwatorskich

- gromadzenie dokumentacji wydarzeń naukowych, wystaw i działalności artystycznej

- publikację czasopisma (lub zeszytów naukowych), raportów z badań, książek,  katalogów polskich zbiorów orientalnych oraz biuletynu drukowanego lub internetowego

- opracowywanie metod konserwacji dzieł sztuki Orientu

- ochronę i konserwację dzieł sztuki i zabytków orientalnych, znajdujących się w Polsce

- prowadzenie ratowniczych misji konserwatorskich oraz dokumentacji, zagrożonych dzieł i zabytków dziedzictwa światowej kultury w krajach pozostających w kręgu zainteresowania Stowarzyszenia

- organizację wystaw sztuki orientalnej

- działalność edukacyjną i popularyzatorską w zakresie sztuki orientalnej i ochrony dziedzictwa światowej kultury

- integrację  środowisk historyków sztuki, konserwatorów dzieł  sztuki, przedstawicieli pokrewnych dyscyplin, a także pracowników muzeów i kuratorów wystaw sztuki, zainteresowanych sztuką orientalną

- działalność doradczą oraz wykonywanie ekspertyz

- organizację konkursów na prace naukowe, konserwatorskie i prace studenckie.

Ponadto Stowarzyszenie wspiera badania nad sztuką :

- innych pozaeuropejskich kręgów kulturowych – Ameryki Środkowej i Południowej, Australii oraz Oceanii
- chrześcijańskiego pogranicza Azji i Europy
- mniejszości narodowych o wschodnim pochodzeniu (Karaimów, Ormian, Tatarów i Żydów) zamieszkujących Polskę.

W strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia znajduje się Zakład Sztuki Orientu , mający charakter naukowo-badawczy i dokumentacyjny, który realizuje statutowe cele Stowarzyszenia.