Członkostwo PDF Drukuj
Image
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która prowadzi działalność naukową lub konserwatorską w dziedzinie sztuki orientalnej lub pragnie w inny sposób uczestniczyć w realizacji jego celów.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać także obywatel innego państwa , wspierający i realizujący statutowe cele Stowarzyszenia, mieszkający, jak i nie mający miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która popiera cele Stowarzyszenia lub osoba prawna: instytucja naukowa i kulturalna o pokrewnych celach działalności, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub w formie pracy. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swego przedstawiciela.

Członkiem wspierającym może być student kierunków związanych z badaniami i konserwacją sztuki orientu, który podejmie działalność w Kole Młodych .

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.

Nabywanie członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje po zapoznaniu się ze Statutem , a następnie poprzez złożenie Zarządowi pisemnej deklaracji członkowskiej woli wstąpienia do Stowarzyszenia (deklaracja powinna określać rodzaj członkostwa). Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.

deklaracja członkowska w jęz. angielskim

deklaracja dla instytucji/firm